خدمات ما

برای کمک به توسعه کسب و کارها، ما خدمات تجاری بین الملی گسترده ای را به مشتریان خود ارائه می دهیم.

 

 

 

این فرآیند شامل یک چرخه کامل بوده و شامل موارد ذیل می باشد:

• معرفی کالا به بازرگانان آفریقایی؛
• تعامل با تجارآفریقایی؛
• عقد قرارداد فروش بین تاجر آفریقایی و تولید کننده ایران؛
• تسهیل خدمات حمل و گمرک بر اساس مدل توافق شده بر اساس اینکوترمز؛
• تسهیل موارد جابجایی پول و امور بانکی؛
• پیگیری برای حصول رضایت مشتری و ترغیب برای خریدهای آینده؛

خدمات ما


 
شرکت توسعه تبادل تجاری آفریقا
پلتفرم B2B
تجارت با آفریقا

راه اندازی سایت iran2africa و معرفی کالا و شرکت های ایرانی به تجار آفریقائی.

شرکت توسعه تبادل تجاری آفریقا
بسترسازی
انعقاد قرارداد

ایجاد فرصت هایی برای انعقاد قراردادهای تولید، فروش و سرمایه گذاری.

شرکت توسعه تبادل تجاری آفریقا
مطالعه بازار
و ارزیابی خریداران

تجزیه و تحلیل بازار، رقابت پذیری محصول و ارزیابی خریداران احتمالی.

شرکت توسعه تبادل تجاری آفریقا
مشاوره
صادرات

مشاوره و خدمات کامل بازاریابی و تسهیلگری تجاری برای شرکت های ایرانی.

فروشگاه iran2africa